Skip to content

Privacyverklaring

Stichting Triathlon Woerden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Triathlon Woerden
Postbus 2029
3440 DA Woerden

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Triathlon Woerden verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Triathlon Woerden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toewijzen van een startbewijs
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het telefonisch of per e-mail opnemen van contact met jou als dit nodig is om onze overeenkomst met jou uit te kunnen voeren
 • Jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken

Aan wie verstrekken we jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen (zoals de boekhoudplicht) te voldoen. Het gaat hierbij onder meer om leveranciers van programmatuur voor de facturatie en verwerking van wedstrijdresultaten. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor deugdelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Triathlon Woerden blijft hiervoor verantwoordelijk.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Triathlon Woerden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Triathlon Woerden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur dat je gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving zijn wij echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot onze bedrijfsadministratie (zoals facturen) gedurende 7 jaar te bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Triathlon Woerden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies van Google Analytics die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Triathlon Woerden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@triathlonwoerden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Triathlon Woerden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Triathlon Woerden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@triathlonwoerden.nl